جشنواره نوروزی

اخبار فرهنگ نیوز - صفحه 2

تحقق سیاست قطعی کاهش تصدی‌گری دولت و جلب مشارکت هنرمندان در مدیریت تئاتر با تأکید بر تقویت صنوف، ثبت گروه‌های نمایشی و برگزاری انتخابات آزاد انجمن هنرهای نمایشی موید باورمندی به توان جامعه تئاتری است. به گزارش فرهنگ نیوز، سیدرضا صالحی