کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار شیعه نیوز - صفحه 1

پلیس آگاهی از مردم خواست عامل خالی کردن حساب مشتریان بانک با مدارک جعلی را شناسایی کنند. به گزارش «شیعه نیوز»،هجدهم آذرماه نماینده حقوقی یکی از بانک های خصوصی کشور با مراجعه به دادسرای ناحیه 4 تهران و طرح شکایت با موضوع "جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع"