کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار صدای ایران - صفحه 1

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) با سرمایه گذاری مستقیم بانک کشاورزی و در راستای فعالیت های خود ، 55 واحد گلخانه جمعا به مساحت 127000 متر مربع احداث کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در نتیجه فعالیت های شرکت توسعه و عمران اراضی ک