خرید سکه کلکسیونی

اخبار سیناپرس - صفحه 1

گزارش ویژه «Todays Dietitian» از دستکاری تحقیقات علمی فریبکاری بزرگ سیناپرس: چند ماه پیش گزارشی تکان دهنده مبنی بر فریبکاری نهادهای آمریکایی در تشویق جامعه به مصرف مواد قندی منتشر شد.مجله تخصصی «Todays Dietitian»