کتاب سکه های ماشینی قاجار

سیناپرس

سازندگان پرینترهای سه بعدی ایرانی با هم رقابت می کنند سیناپرس: رقابت شرکتهای حوزه ساخت پرینتر های ۳بعدی با ۱۷ دستگاه چاپگر سه بعدی ایرانی از فردا ۱۰اردیبهشت ماه در نخستین جشنواره چاپ سه بعدی آغاز می شود. پرویز ک