جشنواره نوروزی

اخبار سیناپرس - صفحه 1

جامعه دانشگاهی پاسخ داده‌اند «شبیه‌سازی موجودات زنده»خوب یا بد؟! سیناپرس: قرن بیستم با پیشرفت‌های عجیبی در علم و فناوری همراه بود و بی‎‌شک دستیابی انسان به دانش شبیه‌سازی موجودات زنده، یکی از خارق‌العاده‌ترین این پ