خرید کتاب سکه طلا

تراز - صفحه 7

تراز: در حالی که سیاست خارجی ترکیه همچنان از فقدان یک استراتژی مشخص و ساختارمند رنج می‌برد و با بحران‌های مختلفی در سطح منطقه و جهان درگیر است اما مقامات این کشور عادت بدگویی علیه ایران را ترک نکرده و ظاهرا بدون آنکه متحمل هزینه‌ای شوند یا به تبعات