کتاب سکه های ماشینی قاجار

تراز - صفحه 5

تراز: لاکپشت ماتا ماتا یک نوع لاکپشت بسیار خطرناک است که دارای چهره ای خندان می باشد! به گزارش تراز ،این لاکپشت ظاهری ترسناک دارد و باید به شدت از این موجود دوری کرد. لاکپشت ماتا ماتا،خطرناکترین لاک پشتی است که در صورت گازگرفتن میتواند