جشنواره نوروزی

اخبار تراز - صفحه 4

تراز: تصویری از مردم کره جنوبی که خواستار بازجویی رئیس جمهور سابق شدند منتشر می شود.