کتاب سکه های ماشینی قاجار

دانا - صفحه 4

رئیس کمیسیون مبارزه با کالای قاچاق و ارز گناباد گفت: در سال گذشته 130 فقره پرونده قاچاق صنفی و اداره آگهی توسط تعزیرات حکومتی در گناباد تشکیل که ارزش ریالی اجناس قاچاق این پرونده‌ها حدود 4 میلیارد و 329 میلیون ریال بوده است. به گزارش ؛ به نقل از ندای گن