کتاب سکه های ماشینی قاجار

دانا

خاندان سعودی در سرتاسر خاورمیانه فرش قرمزی از خون کودکان یمنی, سوری و عراقی به راه انداخته تا هم خود به حکومت ننگینش ادامه دهد و هم ارباب از او رضایت داشته باشد. به گزارش ؛ به نقل ازبصیر سبزوار در روزگاری که شبه روشنفکران بر بت امریکای متمدن سجده می کنن