جشنواره نوروزی

اخبار دانا - صفحه 1

جامعه‌ای که در آن کرامت و حرمت انسانی اقشار مختلف جامعه حفظ نشود، آن جامعه مسیر کمال را طی نخواهد نمود. به گزارش به نقل از آناج، فیلمی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در آن قانون شکنان چهارشنبه سوریِ مشهد را مجبور کرده اند با جاروهای مخصوص شهر