جشنواره نوروزی

اخبار رجا - صفحه 7

منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما دیروز با حضور خود در غرفه حوزه هنری گفت: تمام تلاش خود را برای ایجاد پیوند جامعه انیمیشن با بدنه سینما به کمک مرکز مطالعات حوزه هنری انجام خواهیم داد اما انتظار داریم جامعه انیمیشن نیز از گوشه گیری و عدم ارتباط م