جشنواره نوروزی

اخبار رجا - صفحه 13

یک پیشنهاد کاربردی که دولت محترم با عمل به آن می‌تواند جدیتش را برای حل مشکل مردم نشان دهد این است که اکنون و در ماه پایانی سال که شرکتهای دولتی در حال بذل و بخشش بیت‌المال تحت عنوان پاداش آخر سال به مدیرانشان هستند و در سالهای قبل رقم پاداش برخی ش