کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار نسیم - صفحه 17

رهبرانقلاب: روز بیست‌و‌دوّم بهمن، مردم جواب تهدیدها و حرفهای رئیس جمهور آمریکا را در خیابان خواهند داد.