عناوین مهم خبری » گردشگری - صفحه 3 » جدیدترین

تصمیم اخیر دولت مبنی بر تک نرخی کردن ارز را که با توجه به سیاست های اقتصادی دولت گرفته شده، باید یک تصمیم درست تلقی کرد اما این تصمیم درست با توجه به عملیاتی شد...

جدیدترین اخبار