عناوین مهم خبری » کتاب » جدیدترین

مهمانان کودکانی از سراسر ایران اند در سرای کتاب به میزبانی موسسه خانه کتاب. جمع شده اند تا بعد از 6 ماه، نظر داوران نخستین جشنواره «بخوانیم بفهمیم بگوییم» را در...

کتاب گردان چهارنفره با نشان دادن جنبه هایی کمتر دیده شده از جنگ به سراغ زوایایی جدید می رود و دریچه ای جدید به قهرمانان جنگ باز می کند، در این دریچه ی جدید با ق...

کتاب با خاطرات کودکی نویسنده آغاز می شود و در ادامه این داستان هوشمندانه به خصایصی اشاره می گردد که مدیرعامل برای نفس کشیدن در شرکت به آن ها نیاز خواهد داشت &la...

جدیدترین اخبار