خرید کتاب سکه طلا

گروه مذهبی - صفحه 5 RSS

از نظر شیعه؛ هر انسانی با فطرت پاک و توحیدی آفریده می شود، به گونه ای که اگر به همین حالت پیش برود و عوامل خارجی او را منحرف نکنند، راه حق را خواهد پیمود.