عناوین مهم خبری » مجلس - صفحه 5 » جدیدترین

حقوق نیوز - در آفرینش معماری وجه کاربردی با وجه هنری در هم تنیده بوده، اما طرح چنین باوری درباره ی معماری با پیدایش کارکردگرایی جلوه گر شد، رویکردی که در آن وج...

آثار داوری 3- نسبت به مراجع قضایی 1-3- تحلیل شرط داوری یکی از آثار مهم داوری این است که مانع از صلاحیت مستقیم مراجع قانونی شده و مداخله آنها را جز در موارد محد...

جدیدترین اخبار