عناوین مهم خبری » مجلس - صفحه 2 » جدیدترین

با توجه به اینکه سال های زیادی در دوره های مختلف تلاش شد که این قانون اصلاح شود، اما موفقیت آمیز نبود، اراده ای در کشور وجود دارد که مانع از اصلاح قانون انتخاب...

جدیدترین اخبار