کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه علم و دانش - صفحه 5 RSS

به گزارش ایرنا، موتور خورشیدی دوار محصول دانش بنیانی است که انرژی حرارتی با اختلاف دمای کم (ltd) را به طور مستقیم به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و با سوخت نیز قابل استفاده می باشد. این مدل که توسط متخصصان شرکت طراح