عناوین مهم خبری » سیاسی - صفحه 23 » جدیدترین

«لیقوم الناس بالقسط» یعنی شما هرجا که هستید وظیفه دارید برای عدالت در چارچوب قانون قیام کنید. بر همین مبناست که مفاهیمی مانند نهی از منکر و امر به مع...

جدیدترین اخبار