خرید کتاب سکه طلاایران آنتیک

گروه اجتماعی RSS

دم دمای غروب جمعه بود که جواب تماسم را داد. غم سنگینی در صدایش پنهان بود، در ابتدای جوانی سیاهپوش دردانه پسرش شد، بی آنکه بداند اهورایش قربانی چه کینه و قساوتی شد.به گزارش ، دل پری از قضاوت های مردم داشت، می گفت: برای چه خواننده مملکت بی آنکه چیزی بدا