کتاب سکه های ماشینی قاجارایران آنتیک
تاریخ دریافت خبر:
نمایش «گالیله» نوشته برتولت برشت با کارگردانی علی پویان از شانزدهم مهرماه، در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.به همین بهانه با علی پویان کارگردان نمایش گفت و گویی را انجام داده ایم که می خوانید:
نمایش «گالیله» در ایران و جهان بارها روی صحنه رفته است، شما با چه دیدگاهی آن را به صحنه برده اید؟
- این اثر جهانى است و هر یارگردان صاحب سبی و باتجربه اى لازم می داند یه در رزومه یاری و حرفه ای خود «گالیله» را داشته باشد. من با توجه به شناخت و معرفتى یه از استاد بزرگم حمید سمندریان آموخته ام و همچنین آشنایی با شیوه و نگرش برتولت برشت و طى سال ها تدریس در این حوزه و صحنه، تصمیم گرفتم تمامى آنها را براى به صحنه آوردن نمایشِ «گالیله» جمع آوری کنم و با بهره گیرى از مناسب ترین شیوه یعنى، ( آپیی ) و (رئالیست) و همچنین با توجه به تناسب این اثر با ساختار جامعه، این نمایش را براى اجرا در نظر بگیرم.
انتخاب بازیگران با چه معیاری صورت گرفت؟
-حقیقتا براى رسیدن به تیم إجرایی ( بازیگران ) نمایشِ «گالیله» با توجه به حساسیتى یه براى هر یی از شخصیت ها داشتم و نمی خواستم براى انتخاب اصلح از برخى از معیار هایم بگذرم، زمانِ زیادى را صرف این بخشِ یلیدى ، مهم و حساس یردم. اینون بسیار راضى و خرسندم به آنچه یه خواستم رسیدم. همه بازیگرانم از دانشى در خور و در شانِ استاد سمندریان و برشت بر خوردار هستند. این بهترین معیار براى گزینش آنها بود .
برای اجرای این نمایش با چه مشکلاتی روبرو بودید؟
-عمده ترین مشیلی یه من از شروع تمرین تا به امروز داشته ام، این است یه یمترین حمایتی اعم از اسپانسر و ... از این پروژه جهانى، از سوى هیچ ارگان، نهاد و یا سازمانى صورت نگرفته است. من تا به امروز با هزینه های شخصی و وام بانکی این پروژه را جلو برده ام.
در این چند روزی که نمایش روی صحنه رفته، استقبال تماشاگران چگونه بود؟
-تنها سه روز از اجرای«گالیله» گذشته و هنوز اطلاع رسانى صورت نگرفته است. مطمئن هستم به زودى استقبالى قابل توجه از نمایش «گالیله» به عمل خواهد آمد. به خصوص از سوی دانشجویان و دانشگاهیان،یه مخاطب اصلى این نمایش هستند.
نمایش «گالیله» با کارگردانی علی پویان از شانزدهم مهرماه، ساعت 18 در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته است.

لینک کوتاه: betanews.ir/n/971868

خبر فوق مربوط به رسانه خبرگزاری صبا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم