ایران آنتیک

وجود نگاه توسعه ای در میان استانداران بسیار مهم است

تاریخ دریافت خبر:
وجود نگاه توسعه ای در میان استانداران بسیار مهم است

وزیر کشور با بیان اینکه وجود نگاه توسعه‌ای برای استانداران امری ضروری و مهم است، گفت: تمامی استانداران باید برنامه‌های دولت را قبول داشته باشند و پیگیری کنند.