کتاب سکه های ماشینی قاجار

آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال

تاریخ دریافت خبر:
اجرای دو برنامه ملی اشتغال صبح امروز یکشنبه با حضور محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه،علی ربیعی وزیر کار و ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در سازمان برنامه و بودجه آغاز شد.
آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال
آغاز اجرای دو برنامه ملی اشتغال