کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
دکتر عطوف

Rich Text Editor, ctl00_EditPlaceHolder_Edit1_txtRichDescription_CKEditorContent, Press ALT 0 for helpمتن نامه به شرح ذیل می باشد .
معاون محترم فرهنگی دانشجویی
دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ......
سلام علیکم
با تقدیم احترام, "ضمن تشکر از توجه و عنایت ویژه جنابعالی به امر توسعه ورزش در دانشگاه‌ و ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت حضور هرچه بیشتر در فعالیت‌های ورزشی، از مدیریت عالی و حمایت های ارزشمند شما در اعزام کاروان ورزشی آن دانشگاه به "سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور" ، تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.
امید است در پیشبرد اهداف حوزه دانشجویی، به ویژه ارتقاء ورزش دانشجویان موفق و مؤید باشید.