خرید سکه کلکسیونی

برای حل معضل اعتیاد، راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم

تاریخ دریافت خبر:
برای حل معضل اعتیاد، راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت تاکید کرد: برای حل معضل اعتیاد راهی جز کمک گرفتن از مردم نداریم.