ایران آنتیک

ایرانی‌های دست و دلباز به کدام کشورها می روند؟

تاریخ دریافت خبر:
ایرانی‌های دست و دلباز به کدام کشورها می روند؟

آمار جهانگردان ورودی به کشور سه سال است که ثابت مانده اما مسافران ایرانی به خارج از کشور هر سال رکوردها را جابجا می کنند.