ایران آنتیک

اردوگاه زنان و فرزندان اعضای داعش/تصاویر

تاریخ دریافت خبر:
اردوگاه زنان و فرزندان اعضای داعش/تصاویر

بیش از 1300 نفر از اعضای خانواده های داعش در اردوگاهی در جنوب شهر موصل عراق نگهداری می‌شوند.

افراد ساکن در این اردوگاه از زنان و فرزندان اعضای داعش هستند که برخی از آنها در جنگ آزادسازی موصل کشته شده و برخی دیگر گریخته اند.

این 1300 نفر از 13 ملیت مختلف هستند و بسیاری از آنها از شهروندان ترکیه هستند.

خروج افراد ساکن در این اردوگاه از آن ممنوع بوده و ترتیبات امنیتی سختی برای آن حاکم است.

2

3

منبع: عصر ایران