کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
آیا یک مرد مسلمان، مى‏ تواند با یک زن غیرمسلمان ازدواج دائم کند؟ امام خمینى و آیت الله سیستانى: اگر آن زن کافر غیر کتابى است، ازدواج دائم با او حرام است. بنابر احتیاط واجب، ازدواج دائم با زن کتابى نیز جایز نیست. به گزارش افکارنیوز،

امام خمینى و آیت الله سیستانى: اگر آن زن کافر غیر کتابى است، ازدواج دائم با او حرام است. بنابر احتیاط واجب، ازدواج دائم با زن کتابى نیز جایز نیست.
آیات عظام بهجت، خامنه‏ اى و فاضل: خیر، مرد مسلمان نمى‏ تواند با زن کافر ازدواج دائم کند؛ خواه کافر غیرکتابى باشد یاکتابى.
آیت الله تبریزى و آیت الله وحید: ازدواج دائم با زن کافر غیر کتابى حرام است؛ ولى با زن کتابى جایز است؛ هر چند احتیاط مستحب آن است که با آنها هم ازدواج نکند.
آیت الله صافى و آیت الله نورى: ازدواج دائم با زن کافر غیر کتابى حرام است؛ ولى با زن کتابى - در صورتى که ازدواج با زن مسلمان ممکن باشد - بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
آیت الله مکارم: ازدواج دائم با زن کافر، بنابر احتیاط واجب جایز نیست (خواه غیر کتابى باشد یا کتابى).

منابع :

امام خمینى و آیت الله سیستانى: توضیح المسائل مراجع، م 2397.آیات عظام بهجت، خامنه‏ اى و فاضل: توضیح المسائل مراجع، م 2397 و آیت الله خامنه‏ اى، استفتاء، س 145 و 141.آیت الله تبریزى و آیت الله وحید:آیت الله تبریزى، توضیح المسائل مراجع، م 2397 ؛ آیت الله وحید، توضیح المسائل، م2461.آیت الله صافى و آیت الله نورى:.آیت الله صافى، توضیح المسائل مراجع، م 2397 ؛ آیت الله نورى، توضیح المسائل، م‏2393.آیت الله مکارم: توضیح المسائل مراجع، م 2397.