کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
میدان تقسیم، قلب استانبول مدرن

میدان تقسیم یکی از مهم ترین مناطق شهر استانبول از نظر سیاسی، فیس‌بوک