خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می‌‌‌‌دهد که تکانه‌‌‌‌های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد.

چکیده

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می دهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای در دوره تحت بررسی نشان می دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

کلیدواژه ها: عبور نرخ ارز؛ شاخص قیمت ضمنی؛ بخش کشاورزی؛ گارچ چند متغیره؛ رگرسیون آستانه ای

نویسندگان:

محمد عبدی سیّدکلایی: دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

امیرمنصور طهرانچیان: دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

احمد جعفری صمیمی: استاد اقتصاد دانشگاه مازندران

سیّد مجتبی مجاوریان: دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد - دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، زمستان 1395.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

لینک کوتاه: betanews.ir/n/867111

خبر فوق مربوط به رسانه ذاکر می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم