کتاب سکه های ماشینی قاجار

تاریخ دریافت خبر:
هشدار داده و مخاطرات آن برای نیروهای نظامی آمریکا را خاطرنشان کرده اند.

انتهای پیام/