ایران آنتیک

تصاویر | چهارمین جلسه علنی دادگاه همدستان بابک زنجانی

تاریخ دریافت خبر:

چهارمین جلسه علنی دادگاه متهمان ردیف دوم و سوم نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد.

عکس ها: میزان و ایرنا
67282