خرید سکه کلکسیونی

27 تیر 1367؛ پذیرش قطعنامه 598

تاریخ دریافت خبر:
قطعنامه 598 ۲۷ تیر ماه سالروز پذیرش قطعنامه ۵۹۸ است. مرورگر شما قادر به اجرای این فایل نیست.