خرید سکه کلکسیونی

تدوین برنامه راهبردی سازمان با مشارکت حداکثری مدیران و کارشناسان سازمانی

تاریخ دریافت خبر:
تدوین برنامه راهبردی سازمان با مشارکت حداکثری مدیران و کارشناسان سازمانیعملکرد حوزه برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی

برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی با مشارکت حداکثری مدیران و کارشناسان سازمانی اعم از ستادی و استانی تدوین شد. فرآیند تدوین برنامه مذکور، حدود دو سال (از 1393 تا 1394) به طول انجامید. شورایعالی برنامه ریزی راهبردی به منظور تدوین این برنامه، حدود 70 جلسه با حضور معاونان سازمان و مدیران و کارشناسان تشکیل داد و مدیران بیمه ای و درمان استان های مختلف کشور نیز از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسات مشارکت و ضمن اظهار نظر درباره بخش های مختلف برنامه، از نظرات سایر مدیران صف و ستاد و همچنین خط مشی های سازمان اطلاع می یافتند.
علاوه بر جلسات شورایعالی، جلسات متعددی نیز در سطح کمیته های تخصصی و با حضور کارشناسان بخش های مختلف به شرح زیر برگزار شد.
تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مرتبط با برنامه راهبردی برای اولین بار در سازمان:
پیش از دولت یازدهم، سازمان تامین اجتماعی، یکبار در سال 1383 به برنامه راهبردی دست یافته بود اما موفق به پیاده سازی آن نشده بود. اما در دولت تدبیر و امید، برنامه عملیاتی سال 1395 (به عنوان سال نخست برنامه عملیاتی) ذیل برنامه ها و اهداف سند راهبردی تدوین و اجرا شد. برنامه های عملیاتی مذکور به صورت فراگیر تدوین شد و همه معاونت های سازمان و استان ها را در برگرفت.
پیوند برنامه های عملیاتی با بودجه:
برنامه عملیاتی سال 1395 و 1396 در پیوند با بودجه قرار گرفت و بدین ترتیب هم بودجه سازمان برای نخستین بار مبتنی بر برنامه راهبردی (نه صرف برنامه های موقت و گسسته) تنظیم شد و هم امکان پیشروی برنامه به سوی اجرا افزایش یافت.
طراحی و اجرای نظام پایش و ارزشیابی برنامه های عملیاتی:
دبیرخانه شورایعالی برنامه راهبردی با آسیب شناسی تجارب سایر سازمان ها، جهت راهبری برنامه و کنترل آن، به تدوین و طراحی نظام پایش و ارزشیابی برنامه منطبق با شرایط و مناسبات خاص سازمانی روی آورد. این نظام ضمن پایش برنامه در سه سطح اقدام محور، نتیجه محور و محیطی، به ارزشیابی و امکان بازنگری در برنامه نیز توجه داشته و براساس برخی شاخص ها، کارایی و اثربخشی برنامه را نیز مد نظر دارد.
اجتماعی کردن برنامه:
شورایعالی برنامه ریزی راهبردی با آگاهی از این موضوع که فرآیند پیاده سازی برنامه راهبردی در هر سازمانی، نیازمند مشارکت و همراهی مدیران میانی و کارکنان بخش های مختلف سازمان است، به تدوین دستورالعملی با عنوان «اجتماعی‎سازی برنامه راهبردی» روی آورد و کوشید تا از طریق این دستورالعمل مجموعه وظایفی را برای واحدهای فرهنگی، آموزش و پژوهش، امور استان ها و واحدهای مختلف ستادی تعریف کند تا هر یک از این بخش ها به سهم خود، کارشناسان و مدیران صف و ستاد را در فهم مشترک نسبت به ارکان جهت ساز و اهداف و راهبردها یاری کنند.
در همین راستا، دبیرخانه شورایعالی برنامه ریزی راهبردی با برگزاری چندین جلسه منطقه ای، کشوری و ستادی، گام مهمی در مسیر همگانی سازی برنامه و ارتباط نزدیک تر کارکنان سازمان با برنامه برداشت که حاصل آن، مطالبه عمومی برنامه کارشناسان و مدیران میانی در سطح استان و ستاد از مدیران ارشد در یکی دو سال اخیر بوده است.
جشنواره خلاقیت سازمانی:
جشنواره خلاقیت سازمانی نیز با هدف گردآوری ایده های خلاقانه همکاران برای شناسایی افراد مستعد و خوش فکر سازمانی، کاهش مشکلات سازمان با بهره گیری از دانش جمعی همکاران و بهبود و ارتقا کمیت و کیفیت فعالیت های سازمانی برگزار شد.