ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:

به دیپلم و فوق دیپلم فنی در تهران – مهر آباد جنوبی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 0216xxxxxxxxxx

email phone 02166625792 02165810299 fax