جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف به تدوین و تصویب سند امنیت قضائی، سند ملی کار شایسته، سند ملی راهبرد انرژی کشور و ... کردند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/470835

خبر فوق مربوط به رسانهخانه ملت می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم