جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
نقد و بررسی کتاب «فرهنگ ادبیات فارسی معاصر» چهارشنبه22دیماه در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزارشد. نقد و بررسی کتاب «فرهنگ ادبیات فارسی معاصر»

لینک کوتاه: betanews.ir/news/469793

خبر فوق مربوط به رسانهخبرگزاری کتاب می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم