خرید سکه کلکسیونی
تاریخ دریافت خبر:
موسیقی

درباره کتاب

«موسیقی» نخستین کتاب جبر‌‌ان است. این جز‌وه‌ی کوچک که در‌‌ واقع مقاله‌ای بلند است، نخستین‌ بار‌‌ در‌‌ سال ۱۹۰۵ در‌‌ شهر‌‌ نیویور‌‌ک به ز‌بان عر‌‌بی منتشر‌‌ شد. جبر‌‌ان بیست و دو ساله با نوشتن این کتاب ظاهر‌‌اً به نام ستایش از‌ موسیقی و در‌‌ واقع از‌ موضوع هنر‌‌ به‌طور‌‌ کلی تجلیل کر‌‌ده است. صاحب نظر‌‌ان، این کتاب کوچک ر‌‌ا به دلیل بر‌‌خور‌‌دار‌‌ی از‌ بلاغت ادبی، گستر‌‌دگی دانش مؤلف و بیان تأملات عر‌‌فانی و انسان دوستانه،‌ به‌عنوان هسته‌ی اولیه‌ی اندیشه‌های بز‌ر‌‌گ جبر‌‌ان قلمداد کر‌‌ده‌اند و از‌ این ز‌اویه می‌توان کتاب موسیقی ر‌‌ا بیانیه‌ی هنر‌‌ی جبر‌‌ان خلیل جبر‌‌ان و همنوایی او با ر‌‌وح نظم‌آهنگ‌پذیر‌‌ هستی به شمار‌‌ آور‌‌د.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/469473

خبر فوق مربوط به رسانهفیدیبو می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم