جشنواره نوروزی
تاریخ دریافت خبر:
صفحه اول روزنامه بانی فیلم شماره ۳۳۶۷ روز شنبه ۱۱ دی صفحه اول

لینک کوتاه: betanews.ir/news/458332

خبر فوق مربوط به رسانهبانی فیلم می باشد و جستجوگر هوشمند بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم