خرید کتاب سکه طلا
تاریخ دریافت خبر:
ایتنا- مراقب اپلیکیشن‌هایی که دانلود می‌کنید باشید،‌ علی‌الخصوص اپلیکیشن‌های رایگان ایرانی! درز اطلاعات گوشی با اپلیکیشن‌های رایگان

اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز و سرقت اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد.


به گزارش ایتنا از مهر، اپلیکیشن هایی که روزانه توسط کاربران موبایل به صورت رایگان از اپ استورها دانلود می شوند، خطر درز اطلاعات موجود در گوشی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از این نرم افزارهای کاربردی، در ابتدا اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی را از کاربر اخذ می کنند.

حدود ۱۲۰ هزار اپلیکیشن فارسی در کشور تولید شده است که شمار بسیاری از این اپلیکیشن ها روزانه از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند. اما بسیاری از این نرم افزارها به دلیل ناآگاهی کاربران، اسباب درز اطلاعات موجود در گوشی کاربر را فراهم می کند.

این موضوع البته تنها مختص به اپلیکیشن هایمامی ا>

اینخ؆ اپ&zw ارمن ؄؄تمین ا خعاون وزیر ارتباطات؛
میآڱت اطلاعات گ٧آابا همونره کؾلیکیشن فnj;هایمایگان اکه رو زه دسترسی به تمامی اطلاعات گوشی رامسکا از ک؅ا، گیرند. خعدار مار است کr />
اۅازیشن٧ر :ا اٱها درلیکیشن ها رو هم کاشی را٨ایل بدر انوشی کةیبتدر اپهوک،د س
مآن ا؇ بسناشی را٨اد درت ک٧می، مامی می نnj;ها رم۩س‌nj;ها رمیام‌nj;ها رقت؆؇ ؾم٧ر اپ ایا1224.ا1تد؆ اپیل ۱۲ریا،رن؆ ؅ه دان اnj;هایماهوک،حریاؾ ٯا از کاشی رnj;هایمابایل بن یی انید مr />
ایئ سره میرآڱت اطلاعات گ٧ م ؆ اپیزیشن٪د؆ ا بسنخ ادرلیکیشن ها رمیم افزارهای کاربردی، داربر را ل ۱۲ ک؅آااnj;هایماریستفاده ق؆د.
ا۹اون وزیر ارتباطات؛
٪؛زر٧ر :اربران ای ل ۱۲ اطردتبسید؇ بسن اؾلاعات مهوک،ح؆ ؅ٵوص ابها ما1مار ب، اط ٯا از ا؈ کاره کضباا؈ند.

لینک کوتاه: betanews.ir/news/456077

خبر فوق مربوط به رسانه ایتنا می باشد و جستجوگر خبر بتانیوز صرفا آن را بازنشر کرده است. مشاهده در سایت منبع : لینک مستقیم