تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

چهارمیننشستروسایبیمارستانهایخیریهبابیمههایتکمیلیوبیمهسلامتبرگزارشد

چهارمیننشستروسایبیمارستانهایخیریهکشوربانمایندگانبیمههایتکمیلیوبیمهسلامتوباحضورمعاونیندرمانواجتماعیوزارتبهداشت،صبحامروز،برگزارشد

بهگزارشوبدا،درایننشست،دکترجانباباییبهبیانمشکلاتوراهکارهایحوزهدرمانبیمارستانهایخیریهپرداخت

افزایشمجددتعرفهخدماتسالدربخشهایمختلفبهدولتارسالشدهاست

دکتراولیاییمنشدبیرشورایعالیبیمهدرایننشستبااشارهبهتصویبتعرفهخدماتبخشخیریهدرشورایعالیبیمهدرسالگذشتهگفتپسازنوساناتنرخارز،شورایعالیبیمهطیمذاکراتیباسازمانبرنامهوبودجه،افزایش۲۰درصدیتعرفههتلینگو۱۵درصدیتعرفهجزءفنیدربخشهایمختلفمانندبخشدولتی،خصوصی،نهادهایعمومیوخیریهراتصویبکرد

ویتصریحکردوزیربهداشتبررشدمتوازنبخشهایدولتی،خصوصی،خیریهونهادهایعمومیتاکیدویژهایدارد

دبیرشورایعالیبیمهبهتشکیلجلساتدبیرخانهشورایعالیبیمهدرآذرماهسالجاریاشارهکردوگفتحتمادراینجلساتازمشورتهاونظراتنمایندگانیازبیمارستانهایخیریهاستفادهخواهیمکرد

درایننشستکهتوسطمعاونتاجتماعیوزارتبهداشتبرگزارشد،۴۰نفرازروسایبیمارستانهایخیریهکشور،مهمترینمشکلاتخودمانندمطالباتازسازمانهایبیمهگرپایهوتجاری،تامینتجهیزاتپزشکیموردنیاز،تعرفهخدماتوگردشگریسلامترامطرحکردند

شنبه١٩آبان١٣٩٧١٤١٨شمارهخبر١٨٣٣٦٦تعدادنمایش

قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم


   #سلامت #بیمه سلامت

محتوای خبر «چهارمین نشست روسای بیمارستان های خیریه با بیمه های تکمیلی و بیمه سلامت برگزار شد» را در سایت «قم پرس» ببینید