تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

  

محتوای خبر «نماز سیاسی - عبادی جمعه تهران» را در سایت «ایرنا» ببینید