تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

احمد شاه آخرین پادشاه قاجار در نامه ای به رضاخان، مصوبه مجلس شورای ملی در انقراض سلسله قاجار را غیر قانونی خواند و افزود به «جامعه ملل» شکایت خواهد کرد.

  

محتوای خبر «اعتراض احمدشاه قاجار به مصوبه مجلس شورای ملی مبنی بر انقراض سلسله قاجار» را در سایت «مرکز اسناد انقلاب» ببینید