تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
"سیدحسین سید زاده" با بیان اینکه در قرارداد سال گذشته صندوق اعتباری هنر با بیمه رازی، تعداد خبرنگاران تحت پوشش زیاد نبوده اند،یکی از دلایل تاخیر در پرداخت خسارت معوق باقیمانده از قرارداد قبلی راناشی از تغییر مدیرعامل شرکت بیمه رازی عنوان کرد. 398932_218.jpg
شعارسال: مدیر عامل صندوق اعتباری هنر،اطمینان داد که ظرف مدت هفته آینده همه خسارت های معوق باقیمانده خبرنگاران از بیمه رازی به آنها پرداخت می شود.

صندوق اعتباری هنرسال گذشته قراردادی با شرکت بیمه رازی به امضا رساند که براساس آن پوشش بیمه تکمیل درمان 26 هزار هنرمند برعهده این شرکت بیمه ای بوده است.

"سید حسین سید زاده" درگفتگو با نود اقتصادی با بیان اینکه در قرارداد سال گذشته صندوق اعتباری هنر با بیمه رازی، تعداد خبرنگاران تحت پوشش زیاد نبوده اند،یکی از دلایل تاخیر در پرداخت خسارت معوق باقیمانده از قرارداد قبلی راناشی از تغییر مدیرعامل شرکت بیمه رازی عنوان کرد.

وی،مدعی شد که تعداد خبرنگاران ناراضی ازخدمات شرکت بیمه رازی کمتر از 25 صدم درصد بوده،هرچند که بابت وجود هر فرد ناراضی از دریافت خدمات هم باید پوزش خواست.

سید زاده گفت که ظرف مدت هفته آینده بیمه رازی همه خسارتهای معوق باقی مانده را پرداخت می کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت نود اقتصادی ، تاریخ انتشار: 15 آبان 1397 ، کدخبر: 2115690 ، www.90eghtesadi.ir

  

محتوای خبر «خسارت معوق بیمه درمان خبرنگاران از بیمه رازی هفته آینده پرداخت می شود» را در سایت «شعار سال» ببینید