تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

   #رهبر معظم انقلاب

محتوای خبر «گزیده ای ازدستور کار رهبر معظم انقلاب به «نخبگان جوان »» را در سایت «ایرنا» ببینید