تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فراخوان برگزاری انتخابات سالیانه شورای مرکزی انجمن علمی بهداشت محیط

انجمن علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد به منظور تشکیل دومین دوره شورای مرکزی خود از بین واجدین شرایط این رشته ، انتخابات خود را برگزار نماید...

مفدا بوشهر: انجمن علمی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد به منظور تشکیل دومین دوره شورای مرکزی خود از بین واجدین شرایط این رشته ، انتخاباتی در مورخ یکشنبه 22 مهر ماه رو به روی سلف پردیس از ساعت 11 تا 13/30 برگزار کند.

لذا از کلیه دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط برای شرکت دراین انتخابات دعوت به عمل می آوریم.

انجمن علمی بهداشت محیط

   #انتخابات

محتوای خبر «فراخوان برگزاری انتخابات سالیانه شورای مرکزی انجمن علمی بهداشت محیط» را در سایت «مفدا» ببینید