تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

به روانشناس با سابقه جهت کار در مرکز MMT در تهران منطقه ۲۱ نیازمندیم.
شیفت عصر
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

   #استخدام

محتوای خبر «استخدام روانشناس با سابقه جهت کار در مرکز MMT در تهران» را در سایت «کندو» ببینید