تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
منبع: دفتر مقام معظم رهبری

   #مقام معظم رهبری #رهبر انقلاب