تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
فردی که در شب شهادت امام جعفر صادق(ع) در مقابل مسجدی اقدام به رقاصی کرده بود، شب گذشته توسط مامورین یکی از نهادهای امنیتی دستگیر شد.
دستگیری زن اهانت کننده به مقدسات در شب شهادت امام صادق(ع)اتاق خبر 24:

فردی که در شب شهادت امام جعفر صادق(ع) در مقابل مسجدی اقدام به رقاصی و انتشار آن در فضای مجازی کرده بود، شب گذشته توسط مامورین یکی از نهادهای امنیتی دستگیر شد.

   #شهادت #فضای مجازی