تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
آورده های جام جهانی فوتبال برای جهان و ایران از منظر اجتماعی، رسانه ای و اقتصادی در برنامه نبض ورزش بررسی شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، اثرات جام جهانی فوتبال تنها ورزشی نیست بلکه این رویداد ورزشی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم در جامعه نمود دارد. بازی های ایران در جام جهانی 2018 روسیه نشاط اجتماعی در جامعه ایران ایجاد کرد.

   #جام جهانی #روسیه